Press meist

Home/Press meist
Press meist2016-11-26T21:16:01+02:00

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu hoone energiakulud vähenevad

 

2010. aasta septembris sai omavalitsuste omandis oleva­tele hoonetele taotleda riigilt toetust CO₂ saastekvootide müügist saadavast tulust, vä­hendamaks energiakadu. Ida-Virumaalt esitati 67 taotlust, millest rahastuse said 13 ob­jekti, seal hulgas ka SA Narva-Jõesuu Hooldekodu.

Valiku tegemisel eelistati objekte, kus arvestuslik CO₂ heitkoguse kokkuhoid ja kasusaajate arv on investeeritava summa koh­ta suurim.

Kõik renoveerimisega seotud hanked korraldati Riigi Kinnis­vara AS poolt. Narva-Jõesuu hooldekodus alustati ehitus­töid 2012.a. aprillis. Energia­kadude vähendamiseks tehti järgmised tööd: katuse, fassaadi ja vundamendi soojusta­mine, elukorpuse kolmanda korruse lodžade klaasimine, välisuste vahetus, köögiploki ventilatsioonisüsteemi soojus­vaheti rekonstrueerimine, päi­kesepaneelide paigaldamine suvise sooja vee tootmiseks. Nimetatud tööde läbi looda­me saavutada energia kokku­hoidu ligikaudu 20% aastas. Kõige innovaatilisem lahen­dus kogu projektis on päike­sepaneelidega soojavee toot­mise süsteem. Seni tootsime suveperioodil sooja vett vaid elektrienergia abil, edaspidi kasutame selleks eelkõige päi­keseenergiat. Selle lahenduse projekteeris ja ehitas meile Skat-Keskus OÜ. Ehitustööde peatöövõtjaks oli AS Vant.

Renoveeritud hoone anti SA Narva-Jõesuu Hooldekodule üle 4. septembril, Narva-Jõe­suu linnavalitsuse komisjon eraldas hoonele kasutusloa 20. septembril.

Täname südamest kõiki projekti elluviimisega seotud ettevõtteid ja asjaosalisi, kelle tubli töö ühine tulemus kauni hoone näol rõõmustab silma nii hooldekodu-kui ka linnaelanikel.

Jätkub Narva-Jõesuu Hooldekodu hoone remont

 

Jätkuvalt paranevad hooldekodu elanike elamistingimused. Jaanuaris lõppes elamukorpuse kolmel korrusel asuvate vannitubade remont.

Esimese ja teises korruse vannituppa pai­galdati uksega vannid, et puuetega ini­mestel ja vanuritel oleks mugavam vannis­käiku nautida, esimesele korrusele ehitati täiendavalt kaks dušikabiini, põrandad said elektrikütte. Projekti toetati hasartmängu­maksu Regionaalsete investeeringutoetus­te andmise programmist 31956 euroga, hooldekodu vahenditest omafinantsee­ring 13 400 eurot. Ehituse peatöövõtjaks oli Ferdmaster OÜ. Vabariigi Valitsuse ja Marubeni Corpora­tioni vahel sõlmitud CO2 kvootide müügi kokkuleppe arvel soovitakse vähendada üldkasutatavates hoonetes soojakadusid.

Ka Narva-Jõesuu Hooldekodu esitatud projektil õnnestus toetust saada. Tööde korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS. Praegu toimub riigihange ehitaja valimiseks. Hooldekodu soojakadude vähendamiseks on investeeringute kavas järgmised tööd: fassaadi ja vundamendi soojustamine, kolmanda korruse lodžade klaasimine, välisuste vahetus, katuse soojustamine ja rullmaterjaliga katmine, köögiploki ven­tilatsioonisüsteemi soojusvaheti rekonst­rueerimine, päikesepaneelide paigalda­mine kütteperioodi välisel ajal sooja vee tootmiseks. Ehitustööd peavad lõpetatud olema 31. augustiks.

 

Go to Top